Przejdź do treści

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży stosowane przez P.P.H. Tedmar Pilewicz Maria.

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej "OWS Tedmar", mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TEDMAR Pilewicz Maria, zwane dalej "Tedmar", chyba, że strony uzgodniły wyłączenie ich stosowania w całości  lub w częsci.

§ 2. Użyte w OWS Tedmar określenia oznaczają:

Sprzedający – Maria Pilewicz prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TEDMAR Pilewicz Maria, NIP 5220061638, pod adresem ul. Jesienna 1B, 05-090 Raszyn;

Kupujący – nabywca Towaru lub Usługi świadczonej przez Tedmar;

Towar – wyroby wykonane przez Tedmar, w tym także wyroby tekstylne wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego, a także inne wyroby sprzedawane przez Tedmar;

Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Tedmar na rzecz Kupującego, które pozostają w związku z zawartą umową sprzedaży Towaru.

§ 3. Niniejsze OWS Tedmar wiążą obie strony umowy w zakresie sprzedaży Towarów i świadczenia Usług, chyba że w umowie sprzedaży strony uzgodnią inne postanowienia.

§ 4. Pełny tekst OWS Tedmar został udostępniony w postaci elektronicznej na stronie internetowej „http://www.tedmar.com.pl/”, w taki sposób, że Kupujący może ten wzorzec umowny przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 

§ 5. Zawarcie Umowy sprzedaży może być dokonane albo w formie podpisania przez Strony dokumentu umowy albo w formie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Wyklucza się zawarcie umowy w formie milczącego przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

§ 6. Zamówienia na dostawę Towaru powinny być składane na formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego tedmar.com.pl. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub przesyłane faksem albo pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową Sprzedającego.

§ 7. Specyfikacja zamówienia może być sporządzona w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Specyfikacja zamówienia wystawiana jest po otrzymaniu Zamówienia na dostawę towaru od Kupującego. W Specyfikacji zamówienia Sprzedający określa: strony umowy sprzedaży, przedmiot zamówienia, termin i sposób zapłaty ceny, przybliżony termin realizacji zamówienia i sposób dostawy Towaru.

§ 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wystawiane jest po zapłacie zaliczki i pisemnej akceptacji zamówienia przez Kupującego. Zapłata zaliczki jest równoznaczna z pełną akceptacją Specyfikacji Zamówienia wysłanej przez Sprzedającego. Kupujący zwolniony przez Sprzedającego z obowiązku wpłaty zaliczki otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia po pisemnej akceptacji zamówienia przez Kupującego. 

§ 9. Wszelkie informacje, reklamy i inne ogłoszenia o wyrobach produkowanych przez Tedmar lub świadczonych usługach zamieszczane na stronie internetowej Tedmar nie stanowią oferty ani oświadczenia woli Sprzedającego lecz mają znaczenie wyłącznie informacyjne. Wzorce i próbki wystawiane lub dostarczane przez Sprzedającego służą jedynie pokazaniu doświadczenia i możliwości produkcyjnych Sprzedającego. Sprzedający zapewnia, że informacje na jego stronie internetowej zostały zamieszczone w dobrej wierze i zgodnie z wiedzą posiadaną w dacie opublikowania informacji.

§ 10. Dopuszcza się dostawy częściowe Towaru lub partiami.

§ 11. Towar będzie dostarczony w takim stanie jaki został opisany w potwierdzeniu zamówienia oraz zgodnie z typowymi rozmiarami dla wyrobów tekstylnych stosowanymi przez Sprzedającego, które są publikowane na stronie internetowej Sprzedającego.

§ 12. Wyroby tekstylne dostarczane będą w odpowiedniej jakości wynikającej z ich przeznaczenia.  Przy produkcji wyrobów Sprzedający stosuje następujące zasady:

- jednolitą klasyfikację wyrobów odzieżowych zatwierdzoną przez Polski Komitet Normalizacyjny nr PN-60/P-84500,

- oznaczanie wyrobów w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 13. Sprzedający umieszcza na wyrobach zalecenia prawidłowej konserwacji, sposobu prania, czyszczenia i prasowania wyrobów tekstylnych. Tabela symboli sposobu prawidłowej konserwacji wyrobów stosowana przez Tedmar, która jest zgodna z normą PN-EN ISO 3758:2006 Tekstylia – System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli, jest opublikowana na stronie internetowej Sprzedającego.

§ 14. W umowie sprzedaży Strony mogą uzgodnić, że wyroby tekstylne zostaną uszyte według indywidualnego zamówienia Kupującego lub według projektu, który zostanie sporządzony przez Tedmar, w zakresie i według instrukcji Kupującego. W takim przypadku przed zawarciem umowy powinien zostać uzgodniony szczegółowy projekt lub wzór odzieży, a także rozmiary, kolor i rodzaj tkaniny, z której wyroby zostaną wykonane. Na żądanie Kupującego Sprzedający może za osobnym wynagrodzeniem uszyć próbną partię zamawianych wyrobów, w celu uzgodnienia ewentualnych poprawek i zatwierdzenia wzorów przez kupującego. Domniemywa się, że niezgłoszenie przez Kupującego uwag na piśmie w terminie siedmiu dni od daty otrzymania próbnej partii zamawianych wyrobów, stanowi zatwierdzenie dostarczonych wzorów.

§ 15. Kupujący może zastrzec w zamówieniu, że wyrób zostanie uszyty z tkaniny, która zostanie wcześniej przez niego zaakceptowana. W takim przypadku przed rozpoczęciem produkcji wyrobów, Sprzedający przedstawi Kupującemu próbkę tkaniny do akceptacji. Próbka tkaniny zaakceptowana przez Kupującego zostanie zabezpieczona przez Sprzedającego na wypadek ewentualnego sporu. Koszty badań laboratoryjnych próbek tkaniny obciążają Kupującego.

§ 16. Plany, zdjęcia, rysunki i inne projekty odzieży lub wyrobów tekstylnych są udostępniane Kupującemu wyłącznie w celu negocjacji warunków umowy sprzedaży wyrobów lub usług. Sprzedający zastrzega sobie prawa autorskie, autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie prawa własności przemysłowej do projektów wyrobów wytworzonych w przedsiębiorstwie Sprzedającego. Kupujący  zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu wszystkie egzemplarze projektu i wzory wyrobów, które nie zostały nabyte przez Kupującego. Kupujący ponosi odpowiedzialność materialną za naruszenie praw własności intelektualnej spowodowane nieuprawnionym użyciem tych wyrobów, projektów i wzorów lub ich kopiowanie bez zgody Sprzedającego.

§ 17. Tedmar dążyć będzie do dotrzymania uzgodnionego terminu realizacji zamówienia. W razie uchybienia terminu realizacji  Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ani dokonania zakupu zastępczego lub żądania odszkodowania. Kupujący może jednakże od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania realizacji zamówienia, nie krótszego jednak niż trzy tygodnie, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę na krótszy termin.

§ 18. W przypadku, jeżeli po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, wykonanie przez Sprzedającego umówionego zobowiązania w całości lub w części stanie się niemożliwe na skutek zaistnienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego, których przy dołożeniu normalnej staranności nie można było przewidzieć, to Sprzedający będzie zwolniony od wykonania tego zobowiązania. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o zaistnieniu takich okoliczności oraz zaproponuje dostarczenie wyrobów zamiennych lub inne rozwiązanie tego problemu, z uwzględnieniem możliwości oraz interesów stron umowy. Jako okoliczności siły wyższej uznaje się w szczególności, lecz nie wyczerpująco, decyzje i zarządzenia władz, strajki, zamieszki i rozruchy, powszechny brak surowca koniecznego do wytworzenia wyrobu, a także pożar, powódź, wichurę lub inne nieprzewidziane i nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne. 

§ 19. W przypadku, jeżeli kupno tkaniny lub innego materiału, z którego ma być wykonany wyrób okazałoby się niemożliwe w czasie pozwalającym na terminowe wykonanie zobowiązania, na przykład na skutek zaprzestania lub ograniczenia produkcji albo innych zakłóceń na rynku, to Tedmar zaproponuje zastosowanie innego materiału o właściwościach zbliżonych do zamówionego. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na zastosowanie materiału zastępczego, to Tedmar będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

§ 20. Tedmar nie ponosi odpowiedzialności za przydatność dostarczonego Towaru do realizacji celu zakładanego przez Kupującego. Dotyczy to również sytuacji, gdy Tedmar udzielił Kupującemu wskazówek i porad dotyczących zamówionego wyrobu. Ponadto Tedmar zostaje zwolniony od odpowiedzialności za wady fizyczne takiego towaru w przypadku, jeżeli Towar został oznaczony jako przeceniony albo jako wadliwy lub używany.

§ 21. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny i innych należności z tytułu sprzedaży Towaru oraz świadczenia usług w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia lub w fakturze VAT, zależnie od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego albo do kasy w siedzibie Sprzedającego. Dokonywana wpłata jest zaliczana jest na poczet wymagalnych należności Tedmar  w następującej kolejności: koszty, odsetki, zobowiązania zaległe, wierzytelność główna. Kupujący jest uprawniony do dokonania potrącenia roszczenia wzajemnego jedynie wówczas, jeżeli roszczenie wzajemne zostało uznane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Tedmar albo jest stwierdzone prawomocnym wyrokiem .

§ 22. Przeniesienie własności Towaru na Kupującego następuje z chwilą jego wydania Kupującemu, jednak pod warunkiem uprzedniej zapłaty ceny za Towar. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili otrzymania przez Sprzedającego zapłaty całej ceny.  

§ 23. Sprzedający może wstrzymać dostawę Towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźnia się w zapłacie jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedającego. W razie zwłoki Kupującego z odbiorem Towaru lub jeżeli Towar nie może być mu wydany z powodu opóźnienia zapłaty, to Sprzedający może taki Towar złożyć na przechowanie w magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego do chwili całkowitej spłaty zadłużenia łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie i kosztami przechowania Towaru.

§ 24. Miejscem wykonania umowy jest siedziba albo magazyn Sprzedającego. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi. Jeżeli Kupujący odbiera towar we własnym zakresie, wówczas ryzyko przypadkowej utraty przechodzi na niego z chwilą zawiadomienia o gotowości wydania Towaru.

§ 25. Koszty transportu Towaru obciążają Kupującego, chyba, że w umowie sprzedaży zostanie uzgodnione odmiennie.

§ 26. W przypadku, jeżeli towar odbiera Kupujący własnym transportem, to koszt przygotowania Towaru do transportu i załadunku na środek transportu spoczywa na Sprzedającym, a koszt jego rozładunku ponosi Kupujący.

§ 27. Kupujący zobowiązany jest do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz ewentualnych widocznych wad. Domniemywa się, że brak zastrzeżeń oznacza potwierdzenie zgodności ilości i rodzaju Towaru z dokumentem wydania Towaru. Kupujący nie może się zwolnić z tego obowiązku i skutków jego niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu. Rozpoczęcie przez Kupującego używania wyrobów tekstylnych, zwalnia  Sprzedającego od odpowiedzialności za wady jawne Towaru, które mogły być wykryte przy odbiorze.

§ 28. Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego na piśmie o wadzie Towaru niezwłocznie po jej wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz  udostępnić Sprzedającemu wadliwy Towar w celu jego zbadania.

§ 29. W przypadku, jeżeli wada wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej, do czasu przejścia ryzyka na Kupującego, Sprzedający według swego wyboru wymieni wadliwy towar na wolny od wad, usunie wadę we własnym zakresie lub zaproponuje obniżenie ceny w takim stosunku, w jakim wartość Towaru wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. Wyklucza się wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesionej szkody lub  utraconych korzyści. 

§ 30. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów tekstylnych wygasają po upływie sześciu miesięcy od daty wydania Towaru Kupującemu.

§ 31. Wadą Towaru nie są wymiary, gramatura lub kurczliwość Towaru jeśli rozbieżność z umową sprzedaży wynosi ± 5%. W przypadku kolorów dopuszczalna różnica wynosi 2 stopnie w skali szarości.

§ 32. Towar wyprodukowany lub spersonalizowany (np. haft, nadruk) na indywidualne zamówienie klienta lub według nietypowych rozmiarów nie podlega zwrotowi ani wymianie.

§ 33. Konsument ma prawo zwrócić lub wymienić produkt w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

§ 34. W przypadku zwrotu produktów zakupionych na fakturę VAT obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 15% wartości zwracanych produktów. Produkty muszą być zwrócone w nienaruszonym stanie, oryginalnym opakowaniu oraz złożeniu. Koszule i bluzki, których opakowanie było otwarte, nie będą przyjmowane do zwrotu. Produkty odesłane do zwrotu niezgodnie z powyższymi zasadami będą odsyłane na koszt Kupującego.

§ 35. W przypadku zwrotu mebli, urządzeń, sztućców, porcelany lub szkła, towar musi być zwrócony na koszt klienta bezpośrednio do magazynu w Niemczech (E. M. Group International, Hettlinger Straße 9, 86637 Wertingen). 

§ 36. Złożenie reklamacji, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany mu towar.

§ 37. W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za wydany towar lub wykonaną usługę, Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

§ 38. Sprzedający ma prawo do powstrzymania się od wykonania dostawy Towaru lub świadczenia usług do czasu uregulowana przez Kupującego zaległych należności wraz z odsetkami.

§ 39. Opóźnienie Kupującego z zapłatą ceny za Towar trwające dłużej niż trzydzieści dni uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu oraz do zachowania wpłaconej przez Kupującego zaliczki.

§ 40. Umowy sprzedaży towarów i  świadczenia usług przez Tedmar podlegają prawu polskiemu.

§ 41. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży okazało się sprzeczne z obowiązującym prawem albo uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się odpowiednio zmienić takie  postanowienie dążąc do osiągnięcia jego celu gospodarczego.

§ 42. Wszelkie spory dotyczące treści umowy lub jej wykonania podlegają właściwości sądów powszechnych według siedziby Sprzedającego.

§ 43. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Tedmar obowiązują od dnia 21 maja 2012 roku.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty.

Kup teraz
Tabela Rozmiarów